การส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 140 ราย เป็นเงิน 298 บาท (**หมายเหตุ หนังสือนี้เป็นหนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินสำหรับสมาชิกที่อายุไม่ครบ 60 ปี)


  •  การส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 140 ราย เป็นเงิน 298 บาท 


  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักการฌาปนกิจสงเคราะห์
    ผู้จัดทำ....
    [23/ก.ย/2562]